Działalność naukowo-badawcza

shutterstock_62605519W swojej pracy badawczej – realizując projekty finansowane ze środków własnych Uczelni oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (KBN) – koncentruje się wokół zagadnień marketingu, marketingu organizacji non-profit, monitoringu rynku pracy, wykształcenia, pożądanej na rynku pracy sylwetki absolwentów, wiedzy jako zasobu w przedsiębiorstwie; autorka artykułów publikowanych w monografiach, zeszytach naukowych i czasopismach o zasięgu ogólnopolskim:

Monografie:

 1. Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badanie porównawcze),  Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2008, s. 156, 50%; ISBN 978-83-88936-51-1
 2. Dacko-Pikiewicz Z., Francik A., Nehring A., Szczepańska-Woszczyna K., Rynek pracy woj. śląskiego, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2010, 25%; ISBN 978-83-62897-01-8

 Publikacje recenzowane:

 1. Szczepańska-Woszczyna K., Rola edukacji w procesie restrukturyzacji regionu, w: Kierunki restrukturyzacji w procesie przekształceń Regionu Zagłębiowskiego, Dąbrowa Górnicza 1998, s. 95-99, ISBN 83-909136-2-3
 2. Szczepańska-Woszczyna K., Zastosowanie Internetu w marketingu jako przykład wykorzystania zasobów Sieci w działalności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe WSB, nr 1(7), Dąbrowa Górnicza 2000, s. 57-68, ISBN 83-913301-0-9, ISSN 1506-5375
 3. Szczepańska-Woszczyna K., Internetowe strony WWW szkół niepaństwowych jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing – współczesne obszary badania i zastosowania, pod red. Z. Kędzior, CBiE AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 139-146, ISBN 83-91273-23-7
 4. Szczepańska-Woszczyna K., Rola edukacji w rozwoju regionu, w: Polityka gospodarcza gminy (rozwój Zagłębia Dąbrowskiego wczoraj i dziś), Zeszyty Naukowe WSB, nr 2(10), Dąbrowa Górnicza 2001, s. 149-159, ISBN 83-88936-00-X, ISSN 1506-5375
 5. Dacko Z., Szczepańska-Woszczyna K., Wizje kształcenia wśród młodzieży Zagłębia, w: Polska młodzież w Zjednoczonej Europie – projekty życiowe młodych Polaków, pod red. J. Wodza, WSB, Dąbrowa Górnicza 2001, s. 39-54, ISBN 83-913301-9-2
 6. Szczepańska-Woszczyna K., Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych – próba oceny, w: Współczesne obszary marketingu, pod red. A. Szromnika, AE w Krakowie, Kraków 2002, 139-146, ISBN 83-7252-122-0
 7. Szczepańska-Woszczyna K., Ogłoszenia prasowe „Dam pracę” jako identyfikator popytu na rynku pracy w (w świetle analizy zawartości ogłoszeń w Gazecie Wyborczej), w: Marketing metody i techniki badawcze, pod red. Z. Kędzior, WSB, Dąbrowa Górnicza 2002, s. 137-146, ISBN 83-88-936-01-8
 8. Sabela W., Szczepańska-Woszczyna K., Organizacja rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie, Zeszyty Naukowe WSB, nr 1(11), Dąbrowa Górnicza 2002, s. 115-123, ISBN 83-88936-07-7, ISSN 1506-5375
 9. Sabela W., Szczepańska-Woszczyna K., Opłacalność usprawnień urządzeń produkcyjnych dla przedłużenia ich trwałości, w: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie, Zeszyty Naukowe WSB, nr 1(11), Dąbrowa Górnicza 2002, s. 163-169, ISBN 83-88936-07-7, ISSN 1506-5375
 10. Szczepańska-Woszczyna K., Otolińska A., Miejsce edukacji i społeczeństwa wiedzy w rozwoju Regionu Zagłębiowskiego, w: Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy, pod red. E. Walkiewicz, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002, s. 315-324, ISBN 83-88617-46-X
 11. Szczepańska-Woszczyna K., Wiedza w kreowaniu wartości przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, opr. i red. R. Borowiecki, A. Jaki, AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002, s. 58-62, ISBN 83-907047-1-4
 12. Sabela W., Szczepańska-Woszczyna K., Ewolucja organizacji handlu i przemysłu, „Hutnik – wiadomości hutnicze”, 2002, nr 8-9, ISSN 1230-3534
 13. Sabela W., Szczepańska-Woszczyna K., Przygotowanie kadr z wyższym wykształceniem dla przemysłu hutniczego, „Hutnik – wiadomości hutnicze”, 2003, nr 1, ISSN 1230-3534
 14. Szczepańska-Woszczyna K., Studia wyższe i absolwenci wyższych szkół ekonomicznych w opinii pracodawców (wyniki badań), w: Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich, Materiały konferencyjne pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki, FEP, Łódź 2003, s. 267-282, ISBN 83-910763-6-9
 15. Sabela W., Szczepańska-Woszczyna K., Realizacja innowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, pod red. A. Nehring, WSB, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 103-115, ISBN 83-88936-20-4
 16. Szczepańska-Woszczyna K., Internet w komunikacji marketingowej organizacji niekomercyjnych, w: Internet w społeczeństwie informacyjnym – Internet w systemach zarządzania, WNT 2004, s. 127-133, ISBN 83-204-2996-X
 17. Szczepańska-Woszczyna K., Challenges of the labour market for knowledge, skills and attitude of managers-to-be; w: Formation et developpement des competences manageriales dans l’Europe elargie, (red.) Z. Mikołajczyk, C. Martin, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 358-365, ISBN 83-7171-769-5
 18. Strużyna J., Szczepańska-Woszczyna K., Ingram T., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi: perspektywa przedsiębiorczości strategicznej, w: Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego – nowe koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2004, s. 143-153, ISBN 83-920319-5-4
 19. Szczepańska-Woszczyna K., Wykształcenie absolwentów elementem kształtowania pozycji rynkowej uczelni, w: Marketing szkół wyższych, praca zbiorowa pod red. G. Nowaczyk i M. Kolasińskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004, s. 179-189, ISBN 83-7205-201-8
 20. Szczepańska-Woszczyna K., Internet w małej firmie – moda czy konieczność? (raport z badań), w: Internet w społeczeństwie informacyjnym – Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu, pod red. A. Kwietnia, K. Wódz, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, s. 373-382, ISBN 83-206-1590-9
 21. Szczepańska-Woszczyna K., Dacko Z., Jedność w różnorodności – szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, w: Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej, praca zb. pod red. K. Szczepańska, Z. Dacko, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza, 2007, s. 27-66, ISBN 978-83-88936-32-6
 22. Szczepańska-Woszczyna K., Penar D., Profil absolwenta uczelni wyższej (wyniki badań), w: Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej, praca zb. pod red. K. Szczepańska, Z. Dacko, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza, 2007, s. 117-127, ISBN 978-83-88936-32-6
 23. Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Postawy absolwentów wobec wykształcenia i pracy zawodowej; w: Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności”, FEP, Łódź 2007, s. 173-179, ISBN 978-83-925649-4-2 >>> pobierz publikację
 24. Sabela W., Szczepańska-Woszczyna K., Podejście procesowe w zarządzaniu jako sposób podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa, pod red. nauk. A. Lipowskiego, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza, 2008, s. 41-53, ISBN 978-83-88936-64-7
 25. Szczepańska-Woszczyna K., Wyróżniki przewagi konkurencyjnej uczelni, w: Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa, pod red. nauk. A. Lipowskiego, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza, 2008, s. 105-122, ISBN 978-83-88936-64-7
 26. Rozdz. I (Charakterystyka badań) i VI (Zachowania na rynku pracy.) w: Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej. Absolwenci WSB na rynku pracy, pr. zb. pod red. R. Niestroja i J. Wodza, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza (współautorzy: R. Niestrój, J. Wódz, Z. Dacko-Pikiewicz, A. Pabian, S. Ratajczak); 2008, s. 11-16, 76-88, ISBN 978-83-88936-52-4
 27. Szczepańska-Woszczyna K., Badanie losów zawodowych absolwentów jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej  w: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych pod red. Rajchela K., Lwa G., Szydełko A., Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2008, s. 163-171, ISBN 978-83-61441-00-7
 28. Szczepańska-Woszczyna K., Marka szkoły wyższej – w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej; w: Współczesne trendy w orientacji marketingowej szkół wyższych, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008; s. 257-268, ISBN 978-83-7205-299-5
 29. Srawnittielnyj analiz żizniennnych płanow wypusknikow uczebnych zawiedienij Ewropy i Ukrainy, Szczepańska-Woszczyna K., Łobodyńska O., Bicnik Charkowskogo Nacionalnogo Uniweritetu imieni W.N. Karazijna, 2008, Nr 795, s. 188-191, ISSN 0453-8048
 30. Znaczenie marki w komunikacji marketingowej uczelni wyższej, w: Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej – Komunikacja marketingowa uczelni, (red.) Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańska-Woszczyna, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza; 2010, s. 33-52, ISBN 978-83-88936-92-0
 31. Komunikacja marketingowa uczelni w świetle wyników badań, w: Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej – Komunikacja marketingowa uczelni, (red.) Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańska-Woszczyna, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza; 2010, s. 107-152, ISBN 978-83-88936-92-0
 32. Sabela W., Szczepańska-Woszczyna K., Kształcenie pracowników jako element zarządzania produkcją i innowacyjnością, w: Hutnik WH, 2010, nr 2, s. 71-74, ISSN 1230-3534
 33. Szczepańska-Woszczyna K., Penar D., Marka szkoły wyższej – w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej; w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej; praca zbiorowa pod red. G. Nowaczyk i D. Sobolewskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 257-268, ISBN 978-83-7205-299-5
 34. Higher economic education and labour market for modern society, Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z., Wjestnik Rossijskogo Gosudarswiennogo Torgowo-Ekonomiczieskogo Uniwersitieta, Moskwa 2011, Nr 12 (60), s. 8-17, ISSN 1814-5361
 35. Szczepańska-Woszczyna K., Dacko Z., Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – Marketing – Public relations, red. M. Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 215-231, ISBN 978-83-61991-50-2 <<< Pobierz publikację
 36. Relationship of education and the Labour market In the age of knowledge based economy, Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z., Wjestnik Moskowskoj Gumanitarno-Techniczieskoi Akademii, 2012, Nr 1-2 (17-18), str. 108-119, ISSN 2076-5185
 37. Problems of professional activation of graduates in Poland on the example of the Province of Silesia, Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z., Электронное научное издание «Труды МГТА: электронный журнал», МОСКОВСКАЯ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, 2012, Nr 21 (28.03.2012), str. 1-10, http://www.e-magazine.meli.ru/vipusk21.htm

Redakcja

 1. Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z.,  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2007, s. 244, ISBN 978-83-88936-32-6
 2. Społeczeństwo informacyjne. Informatyczne systemy zarządzania, Praca zbiorowa pod redakcją naukową  Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańskiej-Woszczyny K., Urody J., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2008, s. 151, ISBN 978-83-88936-56-2
 3. Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami. Doradztwo zawodowe w systemie oświaty, Praca zbiorowa pod redakcją naukową  Szczepańskiej-Woszczyny K., Wieczorek G., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2009, s. 181, ISBN 978-83-88936-76-0
 4. Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami. Wybory edukacyjno-zawodowe a problemy rynku pracy, Praca zbiorowa pod redakcją naukową  Szczepańskiej-Woszczyny K., Wieczorek G., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2009, s. ISBN 978-83-88936-81-4